SAP HANA Cloud Platform

Understand the SAP HANA Cloud Platform Roadmap for 2017 SAP HANA Cloud Platform from Slava Mavashev